Home

Lønn jordmor Spekter

Lønnsoppgjøret 2020 - Spekte

Hovedoppgjøret 2020 i Spekter startet med innledende A-dels forhandlinger 25., 26. og 28. august. Det er oppnådd enighet med alle hovedorganisasjoner. Det er nå oppnådd avtale i alle Spekters medlemsvirksomheter (B-delene), innenfor alle forhandlingsområder. Lønnsoppgjøret 2020 er avsluttet. Ingen streik i lønnsoppgjørene for sykehusene 04.02.2021 Spekter Helse. Spekter Helse omfatter de av Dnjs medlemmer som arbeider i helseforetakene (sykehusene). Den norske jordmorforening er med i forhandlingssammenslutningen SAN og dette gir oss forhandlingsrett ovenfor helseforetakene og Spekter Den norske jordmorforening har medlemmer i de ulike tariffområdene Spekter Helse, KS og Oslo kommune. Våre medlemmer er omfattet av det tariffområdet som er gjeldende for den virksomheten de jobber i. KS - Kommunal sekto Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter. -Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen Lønn Spekter på nito.no. Tariffavtaler Spekter; Tariffnytt Spekter; Lokale forhandlinger - for tillitsvalgte; Forhandlingsordningen i Spekter; Tariffutvalget NITO Spekter

Spekter Helse - Tariffområder - Lønn og arbeidsforhold

 1. 4.388 kroner i sentrale tillegg i Spekter-oppgjøret Digitale møter til tross, årets sentrale forhandlinger i Spekter gikk i havn i god tid før mørket senket seg. Lønn og avtaler i Spekter
 2. Overenskomstens A-del mellom Spekter og LO Stat 2018-2020.....19 I Overenskomstens omfang..1
 3. dre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Du kan også jobbe innen undervisning, forskning og helsead
 4. Lenker. Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskaontrollar og oppfølging i barseltida. Hovudoppgåvene til jordmora er å hjelpe kvinner under normale svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av kvinnene og dei nyfødde barna
 5. stelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 prosent. I tillegg får alle et lønnstillegg på 2,1 prosent. I tillegg får alle et lønnstillegg på 2,1 prosent. Spesialsykepleiere og jordmødre med 16 års ansiennitet får ytterligere 0,5 prosent i tillegg, som til sammen blir en lønnsøkning på 2,6 prosent
 6. stelønnssatsene økes betydelig. Spesialsykepleier/jordmor med 16 års ansiennitet vil være sikret et tillegg på
 7. Jordmor lønn. Lønn og arbeidsforhold. Den norske jordmorforening arbeider for at jordmødre skal ha en lønnsutvikling som gjenspeiler yrkesgruppens kompetanse og ansvar. Vi er opptatt av å trygge gode arbeidsforhold for våre medlemmer. Lønnsforhandlinger Hjem / Lønn og arbeidsforhold / Tariffområder. Tariffområder. Den norske jordmorforening har medlemmer i de ulike tariffområdene Spekter Helse, Vi har gleden av å kunne tilby vikariat i 100% stilling som autorisert sykepleier og.

Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Våre medlemmer driver Norge Om Spekter Lønn etter utvalgte stillinger i Spekter Trad..... 33 . 3 Sammendrag I år besvarte 5565 av medlemmene lønnsundersøkelsen. Undersøkelsen viser at Samfunnsviternes lønn har samlet økt med 3,7 prosent fra 2017 til 2018. Dette er en økning på 1 prosentpoeng fra fjorårets lønnsundersøkelse. Den gjennomsnittlige lønnsøkningen fra 2017 til 2018 var 22 467 kr, og. Hovedavtale Spekter. Andre avtaler: Norsk Helsenett SF Trøndelag ortopediske verksted N.K.S. Helsehus Akershus Tyrilistiftelsen AtB AS Unicare små enheter Posten Norge as Aleris røntgen as Bring Courier & Express as Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) Norlandia Care eldreomsorg Oslo Konserthus Spekter Helse Bring Warehousing as Bring Home Delivery a Forhandlingene Spekter og NSF har gjennomført, gjelder den såkalte A2- avtalen. Det vil si at det er en sentral avtale for over tjue helseforetak. Mange har allerede lokale avtaler om ubekvemstillegg på sine arbeidsplasser. Noen har ikke regulert ubekvemstilleggene i de lokale overenskomstene, som heter B-deler Spekter-området er vårt nest største tariffområde. Mer om medlemstall. Lønns- og arbeidsforhold til ansatte i Spekter-området. Lønn legges fast ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. Det er forhandlet frem en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Ved tilsetting og lokale forhandlinger er det mulig å forhandle frem høyere lønn. Generelt om arbeid og lønn. Mer om.

Med lønn menes fast lønn, alle faste årlige tillegg, samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan. Med timelønn forstås fast lønn uten alle lønnsmessige tillegg med følgende divisor, dersom ikke annet er avtalt: - 37,5 timers uke: 1950 - 35,5 timers uke: 1846. Godtgjøringer beregnes i forhold til timelønn BUSSBRANSJEAVTALEN - NHO og spekter Nettbuss. 2 Lønnstabellene Tabellene inneholder 100 % lønn uten trekk til tjenestepensjon. Tjenestepensjon Tjenestepensjon er en inskuddspensjon som er omtalt nærmere i bilag i overenskomsten. Den enkelte skal betale 2 % av ordinær lønn i premie og arbeidsgiver betaler 3 %, til sammen 5 %. 2 % trekkes ved at det utbetales 98 % av lønn for ordinær. 1. Avtalefestet pensjon (AFP) og Sliterordningen i Spekter. Arbeidstakere som har fylt 62 år kan gå av med avtalefestet pensjon. For AFP i Spekter-området gjelder de vilkår som gjelder for fellesordningen for AFP i privat sektor. Virksomhetene skal være tilsluttet denne ordningen med mindre de er elle Det skal gis oversikt over lønn for de ulike grupper, fordelt på kvinner og menn. For de virksomheter i Spekterområdet som er omfattet av offentleglova, vises dessuten til denne. Partene er videre enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på likelønn. Virksomheten skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som. Natt til 6. november 2020 signerte Legeforeningen og Spekter en avtale om ny kompetansestige for leger i spesialisering (LIS). Som forventet fikk vi umiddelbart en rekke spørsmål fra både medlemmer og tillitsvalgte: «Hva med LIS B, får vi ikke lønnstillegg?», «Når utbetales tillegget?» og «Rykker jeg opp en kategori nå?». I denne artikkelen forsøker vi å forklare den nye lønnsmodellen, og hvilke konsekvenser den vil ha for deg som medlem

Enighet i Spekter-oppgjøret. I MÅL: LO Stats nestleder Lise Olsen har ledet forhandlingene i det sentrale lønnsoppgjøret i Spekter. Det sentrale lønnsoppgjøret for LO-medlemmer i Spekter-oppgjøret kom i havn etter to dager. Nå starter forhandlinger på virksomhetene. - I år har det vært særdeles vanskelige forhandlinger FORVENTER HØYERE LØNN: Spesialsykepleier og jordmor ved Ahus Marita Helgesen Kvaal hadde håpet at meklingen hos Riksmekleren endte med mer i lønn til sykepleierne. Foto: Wilhelm Sverdvik / NR Lønn for en sykepleier: En sykepleier tjener i snitt lønn på ca kr 537.000 i året. Dette er den gjennomsnittlige årslønnen på tvers av alle sykepleiere i Norge per i dag. Lønnen som den enkelte sykepleier vil ha avhenger imidlertid av mange ulike faktorer, som vi vil komme tilbake til litt senere. Disse inkluderer blant annet bakgrunn. Er du ansatt i en Spekter-virksomhet som ikke er områdeplassert, eller i en virksomhet som ikke har overenskomst med NFF? Vi kan fortsatt bistå deg som NFF-medlem i spørsmål knyttet til lønn og arbeidsvilkår. Benytt vårt kontaktskjema

Lønnstabell Spekter Helse . Gjelder fra 1. okt. 2020 . 2.2.1. Stillingsgruppe 1 - Stillinger hvor det ikke kreves særskilt utdanning . 0 års lønnsansiennitet 328.000.- per år 4 års lønnsansiennitet 333.000.- per år 8 års lønnsansiennitet 344.000.- Per år 10 års lønnsansiennitet 389000.- per år 16 års lønnsansiennitet 416.000.- per år . 2.2.2. Stillingsgruppe 2 og 3. Lønnsoppgjøret 2019: - Vi står ved et veiskille! Årets oppgjør blir avgjørende for om forhandlingsmodellen er liv laga, mener Brynhild Asperud. Hun er leder for tariffutvalget NITO Spekter og har nylig forberedt oppgjøret i helseforetakene, sammen med tillitsvalgte fra hele landet, på NITOs sentrale tariffkonferanse

Tariffområder - Lønn og arbeidsforhold - Jordmorforeninge

 1. Lønn og avtaler. Spekter - alle områder. Tariffperioden 2020-2022. Spekter-oppgjøret 2021: Enighet om kronetillegg i første runde. Spekter-oppgjøret 2021: Enighet om kronetillegg i første runde . ENIGHET I DE INNLEDENDE SENTRALE FORHANDLINGENE MED SPEKTER: - Nå er det er viktig for YS Spekter at kjøpekraften for våre medlemmer sikres gjennom de videre forhandlingene, sier Ruud.
 2. Lønn. Lønn; Lønnsforhandlinger; Nyttige verktøy og tips; Lønnsstatistikk og rapportering; Håndbok i lokale lønnsforhandlinger ; Tariffoppgjøret 2021. Tariffoppgjøret 2021; Tidligere tariffoppgjør; Ved konflikt/streik; Spekter. A-delsforhandlingene starter opp onsdag 14. april. Siden blir oppdatert fortløpende med informasjon og resultater. Publiserte saker: Enighet i oppgjørene med.
 3. Lønn og avtaler i Spekter . Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen, har sterk statlig tilknytning eller har statlig finansiering. Tariffstrukturen i Spekter består av Hovedavtalen samt en overenskomst i to deler; A-del og B-del. Hovedavtalen og overenskomstens A-del forhandles mellom de sentrale parter, LO Stat og Spekter og gjelder alle Spekters.
 4. Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13) Publisert: 12. desember 2016. Sist oppdatert: 1. juni 2021. Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Ansatte i helseforetak med sykehusdrift og på Lovisenberg sykehus tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse.
 5. Lønn jordmor. Av AnonymBruker, 7. januar 2019 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Del Følgere 1. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 8 241 938 16 675 484 Skrevet 7. januar 2019. AnonymBruker. Anonym; 8 241 938 16 675 484 Kjønn: Ikke viktig #1; Del; Skrevet 7. januar 2019. Hei! Jeg vurderer å utdanne meg til jordmor, men litt usikker når det kommer til lønn. Har hørt at mange sier det er.

Hjem Lønn Tariffavtaler Avtaler med Spekter. Avtaler med Spekter. Avtaler mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Finansforbundet. Last ned Overenskomst A, A1 og A2 (PDF) Overenskomst - A, A1 og A2 - YS-Spekter - 2018-2020. Avtalen regulerer forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold . Last ned Hovedavtalen mellom Spekter og YS (PDF. Gjennomsnittlig lønn er den vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike yrker, bosted, sektorer eller kjønn. Den lønnen du finner i tabellen har vi beregnet ved å summere alle lønnsbeløp og dele på antall personer i gruppa. Figur 1. Detaljert beskrivelse av grafen . Et gjennomsnitt sier imidlertid lite om variasjon, og det kan gi nyttig informasjon å supplere med i Farmasiforbundet - Lønn og tariff - Lønn og tariff. Farmasiforbundet/Parat forhandler om tariffavtaler og hovedavtaler med arbeidsgiverforeningen Virke for ansatte i Apotek1 , Boots og ikke-kjedeeide apotek samt sykehusapotekene på Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus, og med arbeidsgiverforeningen Spekter for ansatte i Vitusapotek og. Arbeid og lønn. Leteside Arbeid og Lønn kommer her. Arbeidsledighet. Inkluderer tall om ledige stillinger. Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter. Streiker, sykefravær og hvordan vi har det på jobb. Lønn og arbeidskraftkostnader. Hva vi tjener på å jobbe, og prisen på arbeidskraft. Sysselsetting Avtaler med Spekter Avtaler mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Finansforbundet. Finans Norge . Er din bedrift medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge, så er du omfattet av Hovedavtalen (HA) og Sentralavtalen (SA). Dette gjelder de fleste som jobber i finansbransjen. Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og.

Lønn. Vårt mål er at medlemmene skal ha et lønnsnivå som gjenspeiler deres kompetanse, ansvar og innsats. Våre medlemmer er omfattet av tariffavtaler i ulike tariffområder. Hvilken tariffavtale du har, avhenger av hvor du arbeider. Her finner du informasjon om lønn, forhandlinger og tariffavtalene i de tariffområdene der Forskerforbundet har flest medlemmer. Velg ditt tariffområde. Et tariffoppgjør kan omfatte både forhandling av sosiale rettigheter (sykelønn, ferie etc.) og lønn. For mer informasjon og hovedavtaler, gå inn på ditt tariffområde: Spekter - for alle som jobber på sykehus og helseforetak; KS - for alle som jobber i kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo kommune) Oslo kommune - for alle som jobber i bydeler og etater i Oslo kommune; Staten - for. Enighet i Spekter-oppgjøret. Ergoterapeutene og Spekter har i ettermiddag kommet til enighet i A2 forhandlingene, område 10 og 13, Helseforetakene. Av Karl-Erik Tande Bjerkaas. Sist endret: 30 oktober, 2020. - Det er ikke lett å være fornøyd med en ramme på 1,7 %, men vi oppnådde et resultat som tilsvarer det de andre helseforbundene.

Om kommunen er mindre rigid, kan det hende du får lønn etter utdanning. Enten 3-årig utdanning eller lektor, alt ettersom hvorvidt du har master eller ikke. Mitt råd dersom du vil jobbe med spesped i skolen: - Dersom du ikke har begynt på utdanningen din, ta lærerutdanning m/ spesped. - Dersom du er underveis i utdanningen din, sørg for å ta 60 stp i matte, norsk eller engelsk og bygg. Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene, på private sykehus, i studentsamskipnadene, Vy, NRK, Norges Bank og Den norske opera En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 1 måned siden vedkommende sist fikk lønn under sykdom, har på ny rett til lønn under sykdom i inntil 3 måneder. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 6 måneder siden vedkommende sist fikk lønn under sykdom, har på ny rett til lønn under sykdom etter 1.2 Spekter og Akademikerne skal varsle den annen part om søksmål fra annen tariffpart om likelydende bestemmelser. KAP IV SÆRAVTALER § 15 Særavtaler En særavtale er en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold som ikke er regulert i overenskomst eller som overenskomsten forutsetter kan reguleres i særavtale. Særavtaler binder partene inntil de ved. Avtaleverket i Spekter. Hovedavtalen mellom SAN og Spekter - inneholder blant annet reglene for forhandlingsordning, medbestemmelse, rettigheter og plikter for tillitsvalgte.. Overenskomsten (tariffavtalen) i Spekter er todelt: A-delen forhandles sentralt og har bestemmelser om hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, avtalefestet ferie samt generelle regler som blant annet lønn.

Tariff / Lønn. Tariffavtale. Lønnstabeller. Min side close. search menu. search. Tariffavtaler - Buss . Klikk på en av lenkene for å laste ned PDF, eller trykk på en av forsidene for å lese på nett: Hovedavtaler: Hovedavtale NHO 2018- 2021. Hovedavtale Spekter 2018- 2021. Tariffavtaler: Bussbransjeavtalen (BBA) 2020- 2022. Bussbransjeavtalen BBA VY 2020-2022. Medlemsfordeler. Bli medlem. Enighet mellom Norsk Skuespillerforbund og Spekter Tirsdag 11. mai 2021 forhandlet Norsk Skuespillerforbund og Spekter i årets mellomoppgjør på teaterområdet. Partene er kommet til enighet. I år er det mellomoppgjør. Det vil si at det bare forhandles om lønn. Endringer i selve tariffavtalen tas opp til forhandling i neste hovedoppgjør, i 2022. Forhandlingsutvalget ble ledet av.

16 år - 505 000. Så startlønnen er ca. 410 000 uansett hvilken sektor du jobber i. Hvis vi da går ut i fra at du jobber 100% stilling med gjennomsnittlig 35,5 timers arbeidsuke, blir det 35,5 timer x 52 uker = 1846 timer i året. Hvis du da tar 410 000 i årslønn/1846 timer i året blir det ca: 222,- kroner i timen minus tillegg i startlønn Spekter: Virksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten er i all hovedsak tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter Helse. Her kan du lese mer om hvordan lønnsforhandlingene foregår i dette tariffområdet. Forskerforbundets medlemmer innenfor Spekter får all sin lønn regulert lokalt, og det er den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet som årlig forhandler med virksomhetens ledelse. Likelydende avtale inngås mellom Spekter og Akademikerne helse, på vegne av foreningene. Avtalen omfatter kriterier for lønnsdannelsen i helseforetakene, likestilling og sosiale bestemmelser, herunder lønn under sykdom, svangerskap, fødsel mv. forsikring ved dødsfall/ yrkesskade, ferie og pensjonsbestemmelser. A2 - nasjonalt nivå II - foreningsvis avtale . Særskilte lønns- og. Spekter; Lønnssamtalen. Tips til lønnsamtalen for medlemmer i Spekter. Du kan be din leder om en samtale om lønn. Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å påvirke din lønnsutvikling. En lønnssamtale gir deg dessuten anledning til å synliggjøre din arbeidsinnsats.

Spekter-mekling i gang. 2. juni 2021 / i Lønn og arbeid, Lønnsoppgjøret 2021, Nyheter, Spekter / av Embret Rognerød. Meklingen for Unios medlemmer i Spekter startet onsdag formiddag. 313 Unio-medlemmer er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni. Unios delegasjon hos Riksmekleren ledes av Lill Sverresdatter Larsen YS Spekter og Spekter har kommet til enighet om garantert minste kronetillegg i de innledende forhandlingene. - Nå fortsetter forhandlingene på virksomhetsnivå, før vi som sentrale parter skal sluttføre forhandlingene i løpet av våren, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter LO Stat og Spekter har oppnådd enighet i de sentrale innledende A-delsforhandlingene i årets hovedoppgjør. Forhandlingene for Creos medlemmer fortsetter nå ute i de ulike virksomhetene iht. Spekters forhandlingsmodell. Mer utfyllende informasjon om forhandlingene og resultatet kan leses på LO Stat sine sider, se her. Frister for de lokale parter er satt til 17/9 kl. 15.00 for å be om. Lønn I overenskomstområdet har en fått lite ut ved lokale forhandlinger i perioden og derfor fremmes det særskilte økonomiske krav, som sikrer reell økt kjøpekraft til alle. • Minimum samme tillegg som for rutebussjåfører i Bussbransjeavtalen. • Minstelønnssatsene økes. • Tillegget gis til alle og skal gis i tillegg til den enhver tid avtalte lokale lønn. • Fagbrevtillegg Akademikerne helse gjennomfører årlige forhandlinger med Spekter på vegne av over 23 500 medlemmer. Akademikerne helse jobber for at det sentrale avtaleverket utbygges videre for å gi gode vilkår for pasientbehandling og for å ivareta de ansatte. Lønn skal kunne brukes aktivt for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i sykehusene. Alle forhandlinger om endring av lønn.

Lønn og tariff - NS

Aktuelle saker om lønnsoppgjør i Spekter NIT

Helseføretaket tilbyr no full lønn til ti sjukepleiarar i dei to åra det tar å bli jordmor. Etterpå får dei to års pliktteneste og tilbod om full stilling. Alle fire sjukehusa manglar. Lønn og avtaler i Spekter. Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen, har sterk statlig tilknytning eller har statlig finansiering. Tariffstrukturen i Spekter består av Hovedavtalen samt en overenskomst i to deler; A-del og B-del. Hovedavtalen og overenskomstens A-del forhandles mellom de sentrale parter, LO. Resultatstatus tariffoppgjret 2012 Oslo Kommune Spekter Staten Virke. Slides: 18; Download presentation. Resultat/status tariffoppgjøret 2012 . Oslo Kommune Spekter Staten Virke . Staten • Streiket i nesten 3 uker. • Sterk markering av at utdanning må lønne seg. • Gikk til frivillig nemd, usikkert når Rikslønnsnemda vil konkludere. Antageligvis ikke før over sommeren. Virke. Jordmor - Sommervikariat - Sykehuset i Voss. Jordmor - Sommervikariat - Sykehuset i Voss Dedicare søker jordmødre til føde-/barsel avdeling ved Sykehuset i Voss - Sommer 2021 Avdelingen har behov for jordmorvikarer i perioden 21.juni - 22.august (uke 25 - 33). Arbeid i deler av denne perioden er helt ok, men.

Spekter helse; Her finner du en oversikt over viktige avtaledokumenter for Spekter Helse. Lønnsoppgjøret 2020: 28. august: Protokoll innledende A-delsforhandlinger. Protokoll A1 område 10 Protokoll A1 område 13. Vedrørende koronautrbruddet: Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronavirusepidemie I Spekter-området heter det vi vanligvis kaller hovedtariffavtale for overenskomst, og Spekter er inndelt i 10 områder med hver sin overenskomst. Hver overenskomst er igjen delt inn i en sentral nasjonal A-del og en lokal virksomhetsvis B-del. Dette betyr at det kan være forskjellige hovedtariffavtaler i hvert helseforetak, i og med at bestemmelsene i B-delene kan variere. En del.

Lønn etter avtale. Bonusordning. Spørsmål om stillingen kan rettes til gruvesjef, Kjell Haugen. Telefon: 905 46 538 Epost: kjell.haugen@grafit.no . Skriftlig søknad med CV sendes snarest til: skaland@grafit.no. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. See More . Skaland Graphite. May 30 at 11:08 PM · Stilling som sommervikar! Er du mellom 14 og 20 år og ønsker deg jobb i sommer? Da. Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør, og for at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver. En lønnssamtale gir mulighet for konstruktive tilbakemeldinger begge veier, man får avklart gjensidige forventninger og kan i.

Lønn og avtaler i Spekter - LO Sta

NY LØNN: Fra 1.1 2022 skal alle renholdere ha betalt for all reisetid mens de er på jobb, og eventuelle kostnader for reisa skal betales av arbeidsgiver. Fra 1. september i år får de en lønnsøkning på 3,73 kroner mer i timen. Lina Winge. Nå skal renholderne få betalt for reisetid mens de er på jobb. Her er den nye lønna Om høyere lønn er viktigst for å få en god skole eller bedre helsetjeneste, er det opp til arbeidsgiverne og politikerne å vurdere. Dessuten må skole og helsevesen må vurderes hver for seg. Det er også blitt streik i statlig sektor. I sykehusstreiken tas også andre faggrupper enn sykepleiere ut. Slik sett handler streiken om lønnsnivået i den offentlig tjenestesektoren. Spekter har. Lønn og arbeidsvilkår; Fag og nettverk; Karriere; Bli medlem. Student; Ung i arbeidslivet; Erfaren i arbeidslivet; Leder; Tillitsvalgt; Arbeidsledig; Om Tekna; Vår politikk; Aktuelt ; Tekna Magasinet; Kontakt oss; Tekna der du bor; In English; Forsiden / Lønn og arbeidsvilkår. Tariffavtaler. Tariffavtaler gir mulighet til kollektiv regulering av arbeidsvikårene for medlemmene. Del. Tekn

Jordmor Utdanning.n

Kort om helligdagstillegg. Oppgi godtgjørelse for arbeid på 1. mai, 17. mai og bevegelige helligdager som inntektsmottaker opparbeider som et tillegg per arbeidstime. Tillegget kan være: basert på et fast beløp. knyttet til en kronesats per time. en prosentvis sats av lønnen. beregnet på annen måte Lønn og avtaler i Spekter. Spekterområdet omfatter virksomheter som er skilt ut fra statsforvaltningen eller som har sterk statlig tilknytning eller finansiering. Her finner du mer om oppgjørene i Spekterområdet. Lønn og avtaler i Virke. NTL har medlemmer på folkehøgskoler, museer, frivillige organisasjoner, studentsamskipnader organisert i Virke (tidligere HSH). Her finner du mer om.

Spekter og NSF enige om lønn - Sykepleie

lønn for nødvendig tid, inntil en dags varighet. Bestemmelsen om velferdspermisjon i forbindelse med begravelse/bisettelse som gjelder nærmeste familie, er endret slik at den ansatte har krav på inntil 3 dagers velferdspermisjon med ordinær lønn. Bestemmelsen om velferdspermisjon ved flytting fordi den ansatte har fått ny stilling i virksomheten er avviklet, og erstattet med rett til. På den ene siden av bordet sitter Arbeidsgiverforeningen Spekter, på motsatt side venter sammenslutningen San Helse, på vegne av jordmødre, farmasøyter og ingeniører. Uenigheten dreier seg først og fremst om lønnsnivå, forklarer Brynhild Asperud, leder for Nito Spekter, som organiserer sykehusingeniører. Hun mener at det er ekstra tydelig i disse dager at deres medlemmer sitter på får høyere lønn. De ansatte i det norske helsevesenet får høyere overtidsbetaling som følge av coronakrisa. Det har fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter nå blitt enige om. LØNN & TARIFF. Det Norske Diakonforbund har medlemmer på seks ulike tariffområder. Menypunktene gir oppslag til de sentrale avtalene på de ulike tariffområdene

lonnssatser-i-spekter - Fagforbunde

Jordmor lønn jordmor samarbeider med fødselslege og

Aksepterer lønnsoppgjøret: Mer lokal lønn, men lite til fornying; Brudd i lønnsforhandlingene i staten (30.04.14) Krav 2 Akademikerne stat (28.04.14) (pdf) Stat tilbud 2 (10.4.14) (pdf) Akademikerne vil fornye, forenkle og forbedre statens lønssystem (7.04 2014) Krav 1 Akademikerne stat (pdf) Spekter hels Som jordmor vil du oppleve stor grad av fleksibilitet til egen jobbhverdag og konkurransedyktig lønn. Du vil møte takknemlige pasienter som søker oppfølging innen kvinnehelse og graviditet. Velkommen til å ta kontakt med rekrutteringsansvarlig Robin Ravnklo Furunes tlf / 919 93 452 . Om arbeidsgiveren. Dr.Dropin har siden 2017 blitt en ledende tilbyder av private primærhelsetjenester i. Offentlig godkjenning som jordmor; Minimum ett års klinisk erfaring som jordmor; Avtale om tilrettelegging av praksis; Rangeringsregler for opptak. Ultralyd - om studiet. Studiets innhold. Videreutdanningen har arbeidsbelastning som et heltidsstudium, strekker seg over to semestre (inklusive sommerferie), og gir 60 studiepoeng. Emnebeskrivelse - UL6000 . Hovedmål: Inneha kompetanse i. Lønn ved tilsetting. Ved utlysning av en stilling vil det normalt bli opplyst om lønnsplassering. Dette danner sammen med tariffavtalen utgangspunkt for eventuelle forhandlinger når du får tilbud om stillingen. Før du takker ja til stillingen anbefaler vi deg å ta kontakt med en tillitsvalgt for vurdering av lønnstilbud og hjelp til eventuelle forhandlinger. Lokale lønnsforhandlinger.

spekter.n

Lønns- og arbeidsvilkår - Tariffoppgjøret 2021 - NHO - Negotia. Aktuelt / Lønns- og arbeidsvilkår / Tariffoppgjøret 2021 / NHO. Arbeidsvilkår. Arbeidsvilkår. Ansettelse. Arbeidstid og overtid. Omstilling og nedbemanning. Ferie og feriepenger. Pensjon Overenskomsten er i arbeidslivet den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold. Mens hovedavtalen tar for seg hvilke spilleregler som gjelder mellom partene, vil overenskomsten ta for seg de materielle sidene av avtalen.I offentlig sektor blir overenskomsten gjerne kalt «Hovedtariffavtalen», eksempelvis i staten. I privat sektor går også flere overenskomster under. Unio i streik - her finner du viktig informasjon. Unio er i streik i Spekter. Både streiken i kommunesektoren og i Oslo kommune ble avsluttet etter at regjeringen gikk inn for tvungen lønnsnemd. På denne siden finner du viktige lenker og oppdateringer fra streiken

Samfunnsviternes Lønn I 201

Komplett spekter av regnskapstjenester. Med genuin interesse for regnskapsfaget, solid og oppdatert kompetanse og sterkt engasjement, hjelper vi bedrifter over hele landet med regnskap og økonomisk rådgivning. Vi er spesialister i flere av markedets fremste skybaserte regnskapssystemer, som Xledger, Tripletex, 24SevenOffiice og PowerOffice Lønn og rettigheter for ansatte i kommunene. Avtalen omfatter alle kommunalt ansatte. Avtalen har avtalenummer KS 100 og KS 300. Flere særavtaler er tilknyttet dette området, disse finnes under overskriften andre avtaler under. Spekter 035. Lønn og rettigheter for ansatte i Bring Warehousing. Spekter 012. Lønn og rettigheter for ansatte i Unicare BAB. Virke 007. Lønn og rettigheter for. Lønn. En av de viktigste oppgavene Norsk Journalistlag har, er kontinuerlig å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. NJ krever tariffavtaler på vegne av medlemmene og forhandler hvert år om forbedringer i disse, samt assisterer klubber i lokale forhandlinger. NJs lønnsstatistikk er dessuten et unikt verktøy i dette. Vikaravtalen (lønn for enkelttjenester) Fra 1.11.20 regulerer vikaravtalen honorarsatsene når prester eller andre som ikke er ansatt i full stilling i Den norske kirke (rettssubjektet) utfører gudstjenester og kirkelige handlinger. Satsene gjelder også pensjonister. 21. april 2021. Kategorier Lønn, tilleggslønn, enkelttjenester.

Lønn og avtaler: Posten Norge - Fagforbunde

DRAGKAMP OM LØNN: Unio trapper opp sykehusstreiken fra mandag. Da vil 863 medlemmer være i streik ved sju av landets største sykehus. Foto: Stål Talsnes, TV I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene. Du vil finne oppdaterte saker om årets oppgjør på disse sidene. Aktuelle saker om lønnsoppgjøret. Nyhet, Lønnsoppgjør. 06.05.2021. Mellomoppgjøret 2021er vedtatt Søndag 11. april ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, og mellomoppgjøret er nå vedtatt. Det.

Spekter-oppgjøret: Ingen får lavere ulempetillegg

Privat sektor. Her finner du hovedavtaler og overenskomster som gjelder innen privat sektor; NHO, Virke, Spekter, KA, Arkitektbedriftene: NHO Hovedavtale // Protokoll 2020. NHO Hovedavtale // 2018 - 2020. Spekter SAN Hovedavtale // 2018 - 2021 Arbeidsgiver dekker lønn ved første prøveavleggelse. Bedriften kan velge å dekke lønn for ytterligere prøveavleggelser. Annet arbeid/Overtid Lærlinger som unntaksvis utfører annet arbeid enn det lærlingkontrakten tilsier, lønnes i henhold til overenskomstens bestemmelser for slikt arbeid. Ved overtidsarbeid skal læringene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. § 7. Lagt ut 04.28.53. Search, Volda Er du jordmor og ønsker å jobbe et nytt sted i sommer? Ta kontakt med oss! Vi søkerSee denne og tilsvarende stillinger på LinkedIn Fylkesleder Aud Riise støtter og heier på de streikende i Spekter, det vil si sykepleiere og andre uunnværlige yrkesgrupper i Unio #stoltsykepleier #unioistreik #deuunnværlige #kompetanse #ansvar #lønn #streik #spekter #sykehus #reallønnsvekst #kunnskapogtrygghet. Related Videos. 1:39:36. Helsepolitisk debatt . Norsk Sykepleierforbund - Rogaland. 68 views · Today. 1:43:50. Helsepolitisk.

Spekter-området - Ergoterapeuten

Dermed tar YS Stat ikke sine medlemmer ut i streik. - Dette er et resultat vi kan leve med, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. - Ut fra den tøffe situasjonen som har preget norsk arbeidsliv de siste 16 månedene, er vi bevisst vårt samfunnsansvar og har godtatt en ramme noe under det [ Ny lønn for finansansatte: 7.700 kroner til de lavest lønte, 1,7 prosent lønnsvekst til resten. 20210505095217. Lønna til nesten 300.000 arbeidstakere omfattes av disse oppgjørene. Leif Martin Kirknes. Det kan bli storstreik over hele landet: Nå begynner meklingen . 20210430143237. NEI TAKK: - Tilbudet ivaretar ikke en lønnsutvikling i samsvar med frontfagets ramme og tar heller ikke. Jordmor kan kvinnehelse, og nå er kvinnehelse viktigere enn noen sinne. Vi møter bekymrede kvinner og par. Mange har isolert seg, de er mer engstelig og deprimerte. Kvinner som bærer på «det mest dyrebare», er redde for å å bli alvorlig syke, de føler seg ensomme og er redde for å måtte føde uten partneren sin til stede. Jordmortjenesten de skal nyte godt av er under stort press. Vi søker engasjerte og dyktige jordmødre som har lyst til å levere en god og trygg tjeneste til våre pasienter Som jordmor hos Dr.Dropin vil du oppleve stor grad av fleksibilitet til egen jobbhverdag og konkurransedyktig lønn. Vi gleder oss til å høre fra deg

 • DealMirror.
 • Tess Inc.
 • Can Do Teneriffa Gehalt.
 • VPS 1Gbps unlimited bandwidth.
 • N26 Limit abheben.
 • ADAC Kaufvertrag Fahrrad.
 • Planet 7 Oz Casino 200 no deposit bonus codes.
 • IDEX Wikipedia.
 • IOTA News Deutsch.
 • Wkv.com konto löschen.
 • Steuererklärung rückwirkend 2021.
 • Fitbit Charge 3 Windows 10.
 • Purpose Ethereum ETF.
 • Investor connect.
 • Raw meaning TikTok.
 • Zoom Berlitz.
 • Wkv.com konto löschen.
 • Architektenwettbewerb RPW.
 • Azure Deutschland Migration.
 • Python random prime.
 • Tabak Discount.
 • Wealthsimple vs Questrade.
 • Comdirect kündigen.
 • Wall Street Journal kaufen.
 • Looftlighter aanbieding.
 • DIGITALAX funding.
 • Trezor sign message.
 • Rektoren uni Freiburg.
 • Ready Player One Rotten Tomatoes.
 • Das Pferd und der Esel Aufbau.
 • Westwing Group.
 • SKALE Network was ist das.
 • Asiapac Trading Pte Ltd.
 • Oracle java8 unlimited jce policy.
 • Liquid 出金 時間.
 • BTAL ETF.
 • Sprecher Gagen.
 • Password entropy recommendation.
 • Wo kann man mit Neteller bezahlen.
 • AutoScout24 verkaufen.
 • Sandboxie 64 bit.